(Ostatnia modyfikacja: 9 września 2016)  

Coraz częściej do Sekcji ds Aparatury zgłaszane są problemy z drukarkami. W większości przypadków ich powodem jest stosowanie zamienników oryginalnych materiałów eksploatacyjnych (tusze, tonery). Ich jakość często zależy od konkretnej dostawy.

Zgodnie z umową KPZ 25/2011 zawartą pomiędzy Uniwersytetem Opolskim a dostawcą materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, w przypadku stwierdzenia wady produktu, dostawca ma obowiązek jego wymiany na produkt pozbawiony wad (poniżej fragment umowy).

§ 5

  1. Jeżeli w toku czynności…………..

  2. Zamawiający w razie stwierdzenia wad w poszczególnych egzemplarzach przedmiotu umowy zobowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy stosownej reklamacji w formie pisemnej.

  3. W przypadku odstąpienia od umowy …………………………………

  4. W przypadku odstąpienia ………………………..

  5. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy ……………………….

  6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady przedmiotu zamówienia ukryte i jawne.

  7. Jeżeli, w trakcie trwania gwarancji, Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych materiałów eksploatacyjnych niekorzystnie odbiega od wymagań producenta drukarek/kopiarek, wykonawcę zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad w terminie 48 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego o wadliwym produkcie (mailem lub faksem). Wymiana nastąpi w siedzibie zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w razie stwierdzenia wad produktu.

  8. Trzykrotne stwierdzenie wad przedmiotu ………………………..

  9. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy drukarki, gdy jej uszkodzenie powstało w wyniku stosowania tuszu/tonera dostarczonego przez Wykonawcę. Za podstawę żądania przez zamawiającego naprawy drukarki/kopiarki (włączając w to wymianę bębna lub głowicy) uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta drukarki, za którą zapłaci Wykonawca. Naprawa drukarki wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta drukarki w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia (faksem) wykonawcy przez zamawiającego konieczności wykonania naprawy. Koszty związane z naprawa ponosi wykonawca.

Reklamację należy zgłosić poprzez Dział Administracyjno-Gospodarczy (zaopatrzenie)

mgr Zbigniew Florek tel. 077 452 7055, w sieci UO 7055, fax: 774527056, w sieci UO: 7056

e-mail: zflorek@uni.opole.pl

Jednocześnie prosimy o zachowanie w celach serwisowych przynajmniej po jednym (wyeksploatowanym, kwalifikującym się do wymiany) oryginalnym egzemplarzu wkładu z tuszem / tonerem .